இல்லம் / 4. Erbe-Symposium Banska Stiavnica 1998 1